AANKOOPVOORWAARDEN

 1. Algemeen.
  Bij een aankoop via webshop ‘Boekenwinkel by Jeukiboek’ gelden de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden voor de website Jeukiboek.be en voor de webshop ‘Boekenwinkel by Jeukiboek’. De diensten aangevraagd via de site Jeukiboek.be of via de webshop ‘Boekenwinkel by Jeukiboek’ worden geleverd tegen onderstaande voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop ‘Boekenwinkel by Jeukiboek’ verklaart de klant zich akkoord met onderstaande voorwaarden:
  1.1 gereglementeerde boekenprijs:
  Jeukiboek hanteert de wettelijke bepalingen opgenomen in het decreet betreffende de gereglementeerde boekenprijs Vlaanderen van 01/06/2017. Dit zowel op gebied van korting als op gebied van logistiek. JEUKIBOEK kan nooit verantwoordelijk gesteld worden bij afwijkingen die voortspruiten uit handelingen of bepalingen buiten onze wil om.
  Jeukiboek verspreidt regelmatig kortingsbonnen en kortingscodes die in de webshop ‘Boekenwinkel by Jeukiboek’ kunnen gebruikt worden. Deze zullen de wettelijke limieten voorzien in het decreet nooit overschrijden.
 2. Levertermijn
  Jeukiboek voorziet een levertermijn van 3 tot 8 werkdagen. Vermits Jeukiboek van externe vervoercentrales gebruik maakt, kan Jeukiboek nooit verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen in levering, beschadigingen aan eigendommen of andere onregelmatigheden die voortspruiten uit het transport uitgevoerd door derden.
  Bij vertraging in levering door overmacht kan Jeukiboek niet aansprakelijk gesteld worden en kan geen compensatievergoeding opgeëist worden.
 3. Portkosten
  Jeukiboek levert in Vlaanderen portvrij vanaf 40 euro. Bij bestellingen onder dit bedrag is de klantenbijdrage afhankelijk van de schommelde tarieven van transportbedrijven en de brandstoftoeslagen.
  Jeukiboek deelt bij de aankoop van artikelen de door de klant te betalen bijdrage in de portkosten mee tijdens de bestelprocedure.
  Voor leveringen naar Nederland gelden aangepaste tarieven. Deze worden duidelijk weergegeven tijdens de bestelprocedure.
  Het staat Jeukiboek vrij om te leveren met een transportfirma van eigen keuze.
 4. Klachtenprocedure / retourprocedure
  klachten en/of retouraanvragen in verband met door Jeukiboek uitgevoerde leveringen moeten ons bereiken ten laatste de zevende kalenderdag na ontvangst van de goederen. Jeukiboek zal klachten en retouraanvragen binnen de zeven kalenderdagen verwerken. Het zal steeds de bedoeling zijn in onderling overleg met de klant klachten en/of retouraanvragen in positieve zin op te lossen. Retoursturen van boeken gebeurt steeds op kosten van de klant en in de originele verpakking. Het staat de klant vrij de vervoerfirma van zijn keuze de retourzending te laten bezorgen.
 5. Procedure van terugbetaling
  Terugbetalingen na retour, bij onvolledige of bij niet levering worden automatisch doorgegeven aan online bankapplicatie Mollie. Die zal instaan voor de terugbetaling elke 15e en 30e van de betreffende kalendermaand.
 6. Annulering van bestelling
  Bij annulering van een bestelling door de klant kan Jeukiboek administratieve en logistieke kosten aanrekenen. Deze kosten zullen de hoogte van het totale bestelde bedrag niet overschrijden. Annuleringen dienen binnen de 7 dagen na bestelling via mail te gebeuren.

Jeukiboek, Ondernemersnummer: BE 0682 307 007

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij gebruik van de website www.Jeukiboek.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door JEUKIBOEK EZ met vestiging te Groenestraat 9, B-8210 Zedelgem, België ondernemersnummer BE 0682 307 007 (hierna “JEUKIBOEK” of “Wij”). U kunt ons bereiken via: tel 050 20 82 21 Website: www.Jeukiboek.be E-mail: jeukiboek@jeukiboek.be. 
Het begrip “Dienst” zoals hierna gebruikt, verwijst naar het geheel van bezoek en/of gebruik van de Website (waaronder maar niet uitsluitend de artikelen aangeboden via de Webshop Boekenwinkel by JEUKIBOEK) evenals iedere andere daaraan verbonden aangeboden dienst. Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. JEUKIBOEK is gerechtigd om op gelijk welk ogenblik de geldende Gebruiksvoorwaarden op eigen initiatief en naar eigen goeddunken te wijzigen en te herzien. De gewijzigde of herziene Gebruiksvoorwaarden worden toepasbaar vanaf het ogenblik dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden steeds raadplegen via http://www.Jeukiboek.be/gebruiksvoorwaarden.

2. Privacy

JEUKIBOEK respecteert uw privacy. De voorwaarden en modaliteiten m.b.t. JEUKIBOEK’s privacybeleid kunnen op ieder gewenst ogenblik worden geraadpleegd via http://www.Jeukiboek.be/privacybeleid. Het privacybeleid maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Inhoud en beschikbaarheid van de Dienst

Het doel van de Dienst is politiek en religieus neutraal, en JEUKIBOEK tracht iedere vorm van discriminatie – in de breedste zin van het woord – te allen tijde te vermijden. De informatie die door JEUKIBOEK zelf wordt aangeleverd bij of toegevoegd aan de Dienst, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt deze informatie aangeleverd zonder enige garantie van volledigheid, juistheid en/of actualiteit. JEUKIBOEK aanvaardt op geen enkele wijze enige verantwoordelijk voor inhoud die door gebruikers of andere derden gepost werd op of toegevoegd werd aan de Dienst en die in strijd zou zijn met de huidige Gebruiksvoorwaarden. De inhoud gepost of toegevoegd door derden kan in geen geval geacht worden te stroken met de visie of opinie van JEUKIBOEK en/of de visie of opinie van JEUKIBOEK te weerspiegelen. De Dienst kan hyperlinks naar andere websites of webpagina’s van derden bevatten of daarnaar verwijzen. JEUKIBOEK heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en JEUKIBOEK kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of karakteristieken van die websites of webpagina’s. Zelfs indien JEUKIBOEK zelf een hyperlink naar een andere website of webpagina toevoegt, betekent dit niet dat JEUKIBOEK akkoord gaat met de inhoud van die site of pagina. U begrijpt en aanvaardt dat JEUKIBOEK beroep doet op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, het nodige network, de nodige opslagruimte en aanverwante technologie te voorzien, nodig om de Dienst te laten functioneren.

4. Gebruik van de Dienst

Enkel (volwassenen en) kinderen van 16 jaar of ouder mogen gebruik maken van de Dienst zonder begeleiding. Kinderen die nog geen 16 jaar oud zijn en die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. JEUKIBOEK is niet aansprakelijk indien kinderen jonger dan 16 jaar oud de Dienst gebruiken zonder het noodzakelijk ouderlijk toezicht. Gebruik van de Dienst geschiedt op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis. Als gebruiker begrijpt u en aanvaardt u dat:

 • Het u niet is toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, Email adressen of andere persoonlijke data (inclusief foto’s) van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook;
 • Het u, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van JEUKIBOEK, niet is toegelaten “metatags” te gebruiken;
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste Emails;
 • Het u niet is toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijk en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van JEUKIBOEK zoals onder aangegeven. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe;
 • Het u niet is toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van JEUKIBOEK;
 • Het u niet is toegelaten om spam-berichten te uploaden of te posten;
 • Het u niet is toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen;
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om het te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door JEUKIBOEK.
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en/of Softwarebescherming) overschrijden.
 • Het u niet is toegelaten de Dienst commercial te gebruiken; enkel privaat gebruik van de Dienst is toegelaten.

Zonder daartoe verplicht te zijn, hebben wij het recht de inhoud en accounts die inhoud bevatten, te verwijderen, zonder voorafgaande toelating of motivering, indien wij van oordeel zijn dat die onwettig, in strijd met huidige gebruiksvoorwaarden, offensief, bedreigend, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn. Het is u toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op onze Website wil creëren, dient u onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen. JEUKIBOEK behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

5. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

De artikelen aangeboden via de Webshop Boekenwinkel by Jeukiboek, inclusief alle teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software (inclusief broncodes), benamingen, merken, logo’s en/of andere elementen gebruikt in – of verbonden met – die artikelen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet uitsluitend bescherming via het auteursrecht, softwarebescherming en databankenbescherming) en behoren toe aan JEUKIBOEK of derden. In het algemeen zijn alle teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst beschermd door intellectuele eigendomsrechten en toebehorend aan JEUKIBOEK of derden. Alle gegevensverzamelingen van de Website vallen onder de wettelijke bescherming van databanken en dit zowel aangaande de structuur, als aangaande de inhoud. JEUKIBOEK, haar logo’s, haar grafische voorstellingen, knoppictogrammen, scripts , handelsbenamingen en merken kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of enige dienst van JEUKIBOEK op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze JEUKIBOEK in diskrediet kan brengen of anderszins kan benadelen. Alle andere merken die zich op de Website bevinden of zouden kunnen bevinden en die niet toebehoren aan JEUKIBOEK, zijn eigendom van hun respectieve titularissen, al dan niet gelieerd met, verbonden met of gesponsord door JEUKIBOEK. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van JEUKIBOEK, is het strikt verboden de op en via deze website aangeboden informatie en inhoud (inclusief maar niet uitsluitend de aangeboden materialen) op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verzenden of te verkopen op een wijze die indruist tegen de bepalingen van de bewuste intellectuele eigendomsrechten van JEUKIBOEK of enige andere derde.

6. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en verklaart dat JEUKIBOEK niet aansprakelijk kan en zal zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijk verliezen (zelfs indien JEUKIBOEK geïnformeerd werd betreffende de mogelijkheid van dergelijke schade), ingevolge:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of diensten of informatie via de Website;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van JEUKIBOEK, of frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
 • Verklaringen of gedrag van een derde op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

7. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

JEUKIBOEK is gerechtigd om op gelijk welk ogenblik de geldende Gebruiksvoorwaarden op eigen initiatief en naar eigen goeddunken te wijzigen en te herzien. De gewijzigde of herziene Gebruiksvoorwaarden worden toepasbaar vanaf het ogenblik dat zij op de Website worden gepubliceerd. Elk geregistreerd lid zal per e-mail op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijziging of herziening van de Gebruiksvoorwaarden. Met betrekking tot de leden die zich inschrijven nadat de wijzigingen of herzieningen online werden geplaatst, zullen de wijzigingen of herzieningen onmiddellijk van kracht zijn. Voortzetting van het gebruik van de Dienst, na kennisgeving van de wijziging of herziening van de Gebruiksvoorwaarden wordt geacht uw goedkeuring in te houden met de doorgevoerde wijziging of herziening. Indien u een Abonnement hebt aangeschaft, kan u zich in de situatie bevinden dat de termijn van het door u aangeschafte Abonnement nog niet is verstreken op het ogenblijk dat de wijzigingen of herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden op de Website werden geplaatst. In dergelijk geval kan u eisen dat de Gebruiksvoorwaarden, die van kracht waren op het ogenblik dat uw Abonnement werd geactiveerd, van toepassing blijven totdat de termijn van uw Abonnement is verstreken. U kan de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden steeds raadplegen via www.jeukboek.be

8. Overige voorwaarden

Indien JEUKIBOEK enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of kan afdwingen, betekent dit in geen geval dat JEUKIBOEK afstand doet van dat recht of die bepaling. JEUKIBOEK kan haar rechten en verbintenissen uit hoofde van overeenkomsten overdragen aan derden. In voorkomend geval zal JEUKIBOEK u daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Ingeval één of meerdere aspecten van deze Gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar zijn of lijken, raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In het geval van een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Indien de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverenigbaar zouden zijn met dwingende bepalingen van het recht van uw land van oorsprong, zal u zich onthouden van elke handeling die strijdig is met de desbetreffende dwingende bepalingen en vrijwaart u JEUKIBOEK tegen elke aanspraak ter zake.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De huidige Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief maar niet uitsluitend betreffende de huidige Gebruiksvoorwaarden), enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst aangepast op 01 januari 2022.

Voor Jeukiboek
Christian Couwelier
Zaakvoerder